Previous
Next
Wie groot denkt denkt Olenz

De dynamiek van duurzaamheid

Wij zijn specialisten in ondernemingsrecht, vastgoedrecht en personen- en familierecht. Daarnaast houden we ons actief bezig met juridische vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, met de focus op nieuwe ontwikkelingen in de markt. In die dynamiek zijn we op ons best.

Familie- en Erfrecht
ANBI

Doet u daaraan, aan periodieke schenkingen? Een periodieke schenking is een schenking waarbij u zich heeft verplicht om een bepaalde periode, in ieder geval ten minste vijf jaar een schenking te doen.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Misschien heeft u er wel is over gehoord: de VBI. Deze afkorting staat voor de Vrijgestelde Beleggingsinstelling.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Voor de berekening van de hoogte van de erfbelasting moet de eigen woning worden opgenomen tegen de WOZ waarde. Deze waarde ligt nu soms hoger dan de werkelijke waarde.

Lees bericht verder
Onroerend goed
Drie dagen bedenktijd bij veiling

Als een woning geveild wordt en u als particulier die woning wil kopen, dan heeft u twee mogelijkheden:

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Grenzeloos verliefd

De wereld wordt steeds kleiner. In het dagelijks leven komen we steeds vaker internationale relaties tegen.

Lees bericht verder
Onroerend goed
Inschrijven koopovereenkomst

Tussen het tekenen van een koopakte voor een woning (doorgaans bij de makelaar) en de eigendomsoverdracht van die woning bij de notaris zit meestal enige tijd.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen?

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Mediation

Ruzie met uw broers en zussen over de verdeling van de erfenis?

Lees bericht verder
Onroerend goed
Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Erfpacht is op dit moment veel in het nieuws. Erfpacht is een juridische vorm die op heel verschillende wijzen kan worden gebruikt. Een erfpacht kan een wurgcontract voor de erfpachter zijn maar ook, afhankelijk van de vorm, een heel consument vriendelijk product

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Prethuwelijk is ook echt

Getrouwd worden door Elvis is voor sommigen een droom. Andere huwelijken worden impulsief op het strand van Thailand gesloten. Leuk, maar is dit een echt huwelijk?

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Samenlevingsovereenkomst nog belangrijker

Sinds de invoering van de nieuwe erfbelasting is het voor samenwoners nog belangrijker om een notarieel samenlevingsovereenkomst op te laten maken.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Schenken

Denkt u eraan om aan uw kinderen vermogen te gaan schenken? Dan is het belangrijk om de spelregels te kennen.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Testament

Hoe uw persoonlijke (en zakelijke) situatie ook is, voor iedereen is er een passend testament. Het opmaken van een testament is namelijk maatwerk.

Lees bericht verder
Alles over Duurzaam investeren Duurzaam
Wat heb ik te maken met de warmtewet?

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen

Iemand in uw omgeving is overleden en u bent erfgenaam. Welke keuzes heeft u en waar moet u aan denken?

Lees bericht verder
Duurzaam
Opstalrechten

In Nederland is de eigenaar van grond ook eigenaar van alles wat op dat stuk grond is gebouwd. Dit heet natrekking.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Codicil en/of testament

In een testament kunt u vastleggen wie uw erfgenamen zijn als u komt te overlijden. Uw erfgenamen krijgen dan de beschikking over alles wat tot uw nalatenschap behoort. Als tot uw nalatenschap bijvoorbeeld een huis behoort, een hypotheekschuld en nog een saldo bij een bank dan krijgen uw erfgenamen tezamen de eigendom van de woning en mogen zij het banksaldo opnemen. De hypotheekschuld zullen ze dan ook samen moeten betalen.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Wilt u uw huidige structuur opschonen, omdat u teveel vennootschappen heeft? Door middel van een fusie kunt u twee BV’s samen voegen.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Als je aandeelhouder bent in een BV, gelden er verschillende spelregels.

Lees bericht verder
Onroerend goed
Conifeer, schutting of toch wilg

Binnenkort is het zover. U kunt uw nieuwe woning betrekken. Altijd een spannend moment.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

De volgende tarieven zijn van toepassing als u in 2018 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2018 is overleden.

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

De tarieven en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting voor het jaar 2017 zijn bekend gemaakt.

Lees bericht verder
Alles over Duurzaam investeren Duurzaam
Postcoderoos coöperatie

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie (hierna: de Regeling) van kracht. Op grond van deze regeling komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren (vve’s) die aan bepaalde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een belastingkorting op energiebelasting.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

In hoeverre kunnen bestuurders zich disculperen indien een taakverdeling binnen het bestuur bestaat?

Lees bericht verder
Familie- en Erfrecht
Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De notaris heeft in dit kader een belangrijke functie gekregen. In Nederland is de notaris als enige bevoegd om een internationale verklaring van erfrecht af te geven.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Als een vennootschap failliet gaat en er is bestuursaansprakelijkheid aan de orde moet iemand die dan feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald bewijzen dat het failissement niet het gevolg is van het rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Is een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt te maken  indien de vereffening bij ontbinding achterwege is gebleven, indien de bestuurder wist of redelijkerwijze hadden behoren te weten dat de vennootschap, anders dan bij de Kamer van Koophandel opgegeven, wel baten had?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Kan het uitoefenen van de executierechten door een pandhouder onrechtmatig zijn jegens derden?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als onrechtmatig handelen zonder dat het besluit op grond van artikel 2:15 BW wordt vernietigd?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Loopt een commandiet het risico het beheersverbod te schenden indien de bestuurder van de commandiet dezelfde is als die van de beherend vennoot en wanneer ontstaat een CV?

Lees bericht verder
Alles over Duurzaam investeren Onroerend goed
Nieuwe regels energielabel

Per 1 januari 2015 zijn woningeigenaren en eigenaren van utiliteitsgebouwen (gebouwen niet zijnde woningen) verplicht om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw een geldig energielabel aan de koper beschikbaar te stellen. Dit energielabel bevat (in ieder geval) een in een letter of lettercombinatie uitgedrukte energieprestatie-indicator.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Is het mogelijk om een ontbindingsbesluit te herroepen?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Wanneer eindigt de opschorting van het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht bij een verplichting tot aanbieding?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Is de aansprakelijkheid van art. 2:248 BW van toepassing indien een bestuurder een jaarrekening niet deponeert indien de plicht tot deponering ontstaat als de vennootschap al failliet is verklaard?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar te nemen bij belet of ontstentenis van het bestuur?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

  1. Speelt de klachtplicht van artikel 6:89 BW een rol bij het aansprakelijk stellen van bestuurders door een curator in een faillissement?

  2. Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid in een faillissement verjaren als in artikel 3:310 BW?

  3. Is sprake van schending van het recht op een eerlijk proces bij een (te) lang lopend faillissement in het kader van de bestuursaansprakelijkheid

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten genomen na afloop van de periode van benoeming rechtsgeldig?

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
Turboliquidatie

Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie van een vennootschap die nog schulden heeft.

Lees bericht verder
Ondernemingsrecht
De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

Op 1 januari 2010 is de wet op de schenk- en erfbelasting in werking getreden. De bedrijfsopvolgingsregeling is daarbij zeer ingrijpend gewijzigd.

Lees bericht verder