olenz 061 (1)

“Door onze focus op de ondernemer hebben wij op alle gebieden specifieke kennis opgedaan en bedienen we ondernemers in het hele land.”

olenz 061 (2)

Liever uitblinken als familiebedrijf dan uitvechten als familievete

olenz 061 (3)

“Door onze focus op de ondernemer hebben wij op alle gebieden specifieke kennis opgedaan en bedienen we ondernemers in het hele land.”

office olenz notarissen netherlands

"Nieuwe energiebronnen van wie zijn ze eigenlijk?"

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op deze aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de KNB.
Voorts zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Olenz notarissen, gevestigd te Veenendaal, kantoorhoudende te Veenendaal, ingeschreven bij de Griffie van de Rechtbank te Utrecht, welke luiden als volgt:


I. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De maatschap: de maatschap Olenz notarissen, gevestigd te Veenendaal, die uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen bestaat. NB. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden.
b. Cliënt: de contractspartij van de maatschap, zijnde de natuurlijke en/of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.
c. Het kantoor: de maatschap en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de als lid van de maatschap of op basis van een arbeids, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de maatschap verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als sub e en f bedoeld – die de maatschap voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
f. Kantoorkosten: de (vaste) opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
g. Declaratie: de namens de maatschap aan de cliënt uitgebrachte factuur inzake de betaling van het verschuldigde honorarium, verschotten en/of kantoorkosten en omzet- en overdrachtsbelasting.

II. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

a. Een overeenkomst van de opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de maatschap slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden (kandidaat) notarissen.
b. De cliënt stemt ermee in, dat de maatschap de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt volledig uitgesloten.
c. Het niet anders dan inhoudelijk weersproken, in ontvangst nemen van een door Olenz notarissen op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Onder de opdracht vallen ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte.

Olenz notarissen is bevoegd na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven,
tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

IV. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht aan de maatschap verschuldigd zijn.
In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever en als zodanig cliënt.
Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de declaratie, al dan niet op verzoek van de cliënt, ten name is gesteld van een rechtspersoon dan wel ten name van de natuurlijk persoon als cliënt.


V. DECLARATIE

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzet- en overdrachtsbelasting, verschuldigd, zoals tussen de cliënt en de maatschap is overeengekomen.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor kosten die op grond van de afgegeven toevoeging beslissing voor rekening van de cliënt komen.


VI. BETALING


a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekeningen (waaronder mede betalingen met pinpas zijn begrepen), dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in het notariaat terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. De declaratie moet, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van het passeren daarvan, betaald zijn als hiervoor omschreven.
c. Betaling van alle overige declaraties van de maatschap moet geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot en met de datum van betaling.
d. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.
e. Olenz notarissen is bevoegd om aan haar cliënt toekomende gelden die Olenz notarissen onder zich heeft of krijgt op een van haar kwaliteitsrekeningen met een openstaande declaratie te verrekenen.

VII. CLIËNTRELATIE

Als gevolg van de door de cliënt aan de maatschap verstrekte opdracht ontstaat tussen de maatschap en de cliënt een cliëntrelatie. Op basis van deze cliëntrelatie is het de maatschap toegestaan – geheel naar eigen inzicht en wanneer de maatschap dat nodig vindt – de Basisregistratie Personen (BRP) te raadplegen alvorens de cliënt te benaderen. Deze bevoegdheid geldt zowel tijdens als voor onbepaalde tijd na afronding van de door de cliënt aan de maatschap verstrekte opdracht.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
Indien in een dergelijke situatie op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Olenz notarissen geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat Olenz notarissen aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Olenz notarissen in rekening is gebracht.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de maatschap en/of van haar leidinggevende ondergeschikten.
e. In geval van aansprakelijkheid van de maatschap wordt aansprakelijkheid van diegenen die de werkzaamheden hebben verricht volledig uitgesloten. Voor zover desondanks een persoon die werkzaamheden heeft verricht aansprakelijk is, wordt aansprakelijkheid van anderen nadrukkelijk uitgesloten.

IX. GESCHILLEN

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Geschillen welke tot de competentie van de Geschillencommissie notariaat behoren zullen door deze commissie worden beslecht. Alle overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.