11 december , 2014

3 minuten

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Rechtsvraag : Wanneer eindigt de opschorting van het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht bij een verplichting tot aanbieding?

Casus:

Food & Beverage Holding BV (F&B) en LHO Beheer BV (LHO) houden tezamen alle aandelen in het kapitaal van Crescendo BV (Crescendo). LHO is door de rechtbank in staat van faillissement verklaard op 10 juni 2014.  Op 26 augustus 2014 is op verzoek van de curator ook Crescendo in staat van faillissement verklaard.

Op grond van de statuten van Crescendo is een aandeelhouder verplicht zijn aandelen binnen 30 dagen na faillissement  aan te bieden aan de mede-aandeelhouders. Indien de betreffende aandeelhouder niet (tijdig) aan deze verplichting voldoet zullen de aan de aandelen verbonden vergader- en stemrechten niet kunnen worden uitgeoefend en zal het recht op dividend worden opgeschort voor zolang niet aan de verplichting wordt voldaan.

De curator van LHO heeft op 20 augustus de aandelen in Crescendo aangeboden. F&B stelt dat de aanbieding te laat heeft plaatsgevonden omdat het faillissement van LHO op 10 juni is uitgesproken en binnen 30 dagen tot aanbieding dient te worden overgegaan. F&B stelt dat daarom de bedoelde rechten van LHO zijn opgeschort totdat de gehele aanbiedingsprocedure is doorlopen. De curator is van mening dat nadat de aanbieding heeft plaatsgevonden de opschorting van rechten is komen te vervallen.

Uitspraak Gerechtshof

Uitleg van de statuten leidt ertoe dat de curator als wettelijk vertegenwoordiger van de aandeelhouder gehouden is het faillissement te melden, en wel binnen 30 dagen nadat het faillissement door de rechtbank is uitgesproken, in dit geval ten aanzien van LHO. Of de directie van Crescendo al uit andere hoofde wist van het faillissement is hierbij niet relevant. De kennisgeving moet door de curator als wettelijk vertegenwoordiger van de failliete vennootschap worden gedaan. De curator van LHO heeft het bestuur van Crescendo op 15 augustus schriftelijk in kennis gesteld van het faillissement van LHO. Op 17 augustus heeft het bestuur van Crescendo aan de curator bevestigd dat zijn melding van het faillissement is ontvangen, welke kennisgeving op grond van de statuten geldt als aanbieding van de aandelen.

Het Hof oordeelt dat met deze bevestiging de opschorting van het vergader- en stemrecht is beëindigd, nu de opschorting naar haar aard tijdelijk is en slechts aan de orde is “voor zolang niet aan die verplichting (tot aanbieding) is voldaan”.

Het Hof oordeelt dat de door F&B bepleite voortdurende opschorting niet te rijmen is met  de statuten en ook niet met artikel 2:192 lid 4 BW.

Belang rechtspraktijk

Het Hof zoekt in deze casus duidelijk aansluiting bij de inhoud van de statuten en de wettekst. Het feit dat die leidend lijken te zijn doet de vraag rijzen of men ook alternatieve regelingen in de statuten kan opnemen. Zou het bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om in de statuten te bepalen dat de opschorting van vergader- en stemrechten voortduurt tot dat de overdracht van aandelen heeft plaatsgevonden? Dit kan voor de mede-aandeelhouders wenselijk zijn omdat zij nu worden geconfronteerd met een curator die het stemrecht op de aandelen uitoefent.

De wet lijkt daar geen mogelijkheid toe te bieden. De formulering van artikel 2:192 lid 4 BW is wat dat betreft strikt. De wet bepaalt dat de statuten kunnen bepalen dat zolang een aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht is opgeschort. Het is onverenigbaar met de wettekst om in de statuten te bepalen dat de opschorting van de aandeelhoudersrechten langer voortduurt.

Het besloten karakter van de BV kan dus tijdelijk worden doorbroken als er een aanbiedingsplicht aanwezig is en de aandelen zijn aangeboden maar overdracht nog niet is geëffectueerd. De vraag is of het mogelijk is om het besloten karakter te behouden totdat de aanbiedingsprocedure is doorlopen.

De wettekst en deze uitspraak lijken daar geen eenvoudige oplossing voor te bieden omdat het belang van een aandeelhouder om zijn rechten te kunnen uitoefenen als deze zich aan de plicht tot aanbieding houdt blijkbaar prevaleert boven het besloten karakter van de vennootschap.

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Begin ruim op tijd met nadenken over bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is duidelijk geen zaak van vandaag op morgen. ‘Begin er liefst drie tot vijf jaar vóórdat het zover is over na te denken.

Pandrecht op aandelen in een BV en de bijzondere positie van de pandhouder

Pandrecht is een beperkt zekerheidsrecht dat, net als het recht van hypotheek, de pandhouder de bevoegdheid geeft om het onderpand in geval van verzuim van de schuldenaar openbaar te verkopen.

Testament

Hoe uw persoonlijke (en zakelijke) situatie ook is, voor iedereen is er een passend testament. Het opmaken van een testament is namelijk maatwerk.

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen?

Een vraag over Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling?

Stel direct uw vraag.