Het is Woensdag   09:21 Wij zijn geopend!

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie (hierna: de Regeling) van kracht.

Op grond van deze regeling komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren (vve’s) die aan bepaalde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een belastingkorting op energiebelasting.

Coöperatie


De coöperatie is een bij notariële akte opgerichte vereniging die ten doel heeft in de materiele behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij ten behoeve van haar leden sluit. De leden zijn via de ALV het hoogste besluitvormingsorgaan.
Door zich te verenigen in een coöperatie kunnen partijen samen eigen energie  opwekken ondanks dat ze niet ieder over een eigen dak beschikken.
Om in aanmerking te komen voor de Regeling dient de coöperatie een aanwijzing te hebben van de Belastingdienst. De aanvraag voor het Verlaagd Tarief verloopt via de Belastingdienst middels een aanvraagformulier.

Regeling Verlaagd Tarief

Zoals vermeld kunnen leden van coöperaties in aanmerking komen voor een belastingkorting op de energiebelasting. De korting bedroeg in eerste instantie € 0,075 cent per kilowattuur op gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Per 1-1-2016 is er sprake van een verhoging van de korting naar € 0,107 cent per kilowattuur waarmee de energie belastingkorting gelijk is aan het tarief van de eerste schijf  en daarmee gelijk aan de salderingsregeling voor particulieren. De korting wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden. De korting geldt alleen voor eigen gebruik dat niet hoger mag zijn dan 10.000 kilowattuur per jaar. De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst.

De Regeling geldt voor kleinverbruikers (zowel particulieren als ondernemers) die samen eigenaar zijn van een productie-installatie (hierna: Installatie) zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, en die in een zogenaamde postcoderoos rondom de Installatie wonen.

De postcoderoos zijn de vier cijfers van de postcode plus de daar aan grenzende postcodes. Voorheen ging het om de postcode waar een Installatie stond. De Installatie mag echter sinds de invoering van het belastingplan 2016 ook buiten het centrale postcodegebied (dus niet midden in de postcoderoos) liggen. Daarmee kunnen ook locaties aan de rand van een postcoderoos benut worden. De aansluiting van een lid moet zich binnen het postcodegebied bevinden waarbinnen zich ook de aansluiting van de Installatie bevindt. Een Installatie mag slechts in één postcodegebied voor de Regeling gebruikt worden.

Voor elke productielocatie kan een aparte coöperatie worden opgericht onder een koepel coöperatie. De coöperatie sluit een overeenkomst met haar leden. Hierin is onder meer vastgelegd voor welk percentage een lid deelneemt in de betreffende Installatie. Dit percentage correspondeert met het aandeel in de totale energieopbrengst dat het lid mag aftrekken van de energierekening.

Voor leden moet er een uitstapmogelijkheid zijn. Wanneer een lid bijvoorbeeld verhuist naar een locatie buiten de postcoderoos kan hij of zij niet langer lid zijn van de coöperatie.

De deelnemers moeten lid zijn van een coöperatie of een vve en ze moeten in een aangrenzende postcode van de productielocatie wonen. De leden moeten een kleinverbruikersaansluiting hebben.
Coöperaties komen in aanmerking voor de regeling mits het ondernemersaandeel in principe niet groter is dan 20%. Mocht dit aandeel toch groter zijn dan is dit slechts toegestaan indien het particuliere karakter van de coöperatie daardoor niet wordt aangetast.

Installatie

Daarnaast worden er een aantal voorwaarden gesteld aan de Installatie.
De Installatie moet juridische en economisch eigendom zijn van de coöperatie. De leden moeten als eigenaar over de Installatie kunnen beschikken en deze gefinancierd hebben met eigen middelen of met een lening.

Als er gebruik wordt gemaakt van de Regeling Verlaagd Tarief mag er geen gebruik worden gemaakt van een andere rijkssubsidie zoals de SDE+ regeling.

De statuten van de coöperatie dienen aan bepaalde eisen te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Wever via mwever@olenz.nl

Postcoderoos coöperatie

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Verduurzaming in de notariële praktijk

Verduurzaming in de notariële praktijk: het standaardmodel opstalakte zonnepaneleninstallatie

Investeren in zonnepanelen en de notaris

Een gedegen projectvoorbereiding is de basis voor een geslaagd zonne-energie project. Maar een zonnepanelen project is complex.

Opstalrechten

In Nederland is de eigenaar van grond ook eigenaar van alles wat op dat stuk grond is gebouwd. Dit heet natrekking. Dit geldt ook als er op een bestaand gebouw iets geïnstalleerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen, een zendmast of een Warmte- en Koude installatie.

Olenz betrokken bij modelakte vestiging opstalrecht zonnepanelen

Olenz is namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie betrokken geweest bij de totstandkoming van de modelakte voor het vestigen van opstalrechten voor zonnepanelen op bedrijfsdaken

Een vraag over Postcoderoos coöperatie?

Stel direct uw vraag.