1 januari , 2015

3 minuten

Nieuwe regels energielabel

Energielabel voor woningen

Per 1 januari 2015 zijn woningeigenaren en eigenaren van utiliteitsgebouwen (gebouwen niet zijnde woningen) verplicht om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw een geldig energielabel aan de koper beschikbaar te stellen. Dit energielabel bevat (in ieder geval) een in een letter of lettercombinatie uitgedrukte energieprestatie-indicator.

Woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het voorlopige label is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.

Dit voorlopige energielabel is een inschatting en moet via de website www.energielabelvoorwoningen.nl door de eigenaar definitief worden gemaakt. Bij omzetting in een definitief energielabel kunnen voor de woning specifieke elementen zoals isolatie worden opgegeven. Het definitieve label kan derhalve afwijken van het voorlopige label.

Vervolgens worden de opgegeven gegevens (op afstand) beoordeeld door een deskundige. Na goedkeuring door deze deskundige zal het definitieve energielabel worden geregistreerd.

Energielabel voor utiliteitsgebouwen

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. Eigenaren ontvangen geen voorlopig label en kunnen dit ook niet online omzetten in een definitief label. Eigenaren dienen zelf een erkend deskundige in te schakelen. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt de eigenaar een energielabel. De deskundige laat het energielabel registreren.

Uitzonderingen

Van de verplichting tot terbeschikkingstelling van een energielabel zijn uitgezonderd:

  1. gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (bijv. garages, schuren);
  2. beschermde monumenten;
  3. gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
  4. gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen (bijv. fabriekshallen), of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben;
  5. gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt (bijv. bouwketen, noodgebouwen);
  6. voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (bijv. recreatiewoningen);
  7. alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 en
  8. gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in de Onteigeningswet worden verkregen en, met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.

Energielabel, EPCoëfficiënt , EPA en EPCertificaat

Naast het vanaf 1 januari 2015 gehanteerde energielabel, zijn er in de loop der tijd diverse andere certificaten ontwikkeld die informatie gaven over de energieprestatie van een gebouw.

Misschien heeft u wel eens gehoord van het Energie Prestatie Advies (EPA). Dit EPA (ook wel: Maatwerkadvies energiebesparing) is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een EPA omvat onder andere een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw. Voor een gebouw waarvoor tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een Energie Prestatie Advies (EPA) is uitgebracht, wordt dit gelijk gesteld met een energielabel. Voorwaarde is wel dat het uitgebrachte advies niet ouder is dan tien jaar en niet later is uitgebracht dan 1 januari 2008.

De EPCoëfficiënt daarentegen drukt uit hoe energiezuinig een gebouw is. Bij nieuwbouwwoningen wordt altijd een EPC-berekening gemaakt. De enkele berekening van deze energieprestatiecoëfficiënt, volstaat per 1 januari 2015 niet meer. Eigenaren die beschikken over een EPCoëfficiënt zullen vanaf 1 januari 2015 derhalve altijd een energielabel nodig hebben bij verkoop, verhuur, of oplevering.

Het EPCertificaat tenslotte is het oude energielabel, dat vereist was voor 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 gaat het energieprestatiecertificaat over in de Energie-Index. Deze Index is een getal voor de energieprestatie, waarmee een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning is te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel. Het energieprestatiecertificaat uitgereikt tot 1 januari 2015 blijft, evenals het huidige energielabel, 10 jaar na afgiftedatum geldig.

Sanctie

Het niet ter beschikkingstellen van een energielabel vormt voor de notaris geen reden tot dienstweigering. Voldoet een gebouweigenaar echter niet aan de verplichting om een energielabel te verstrekken, dan is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevoegd om een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen aan de verkopende, verhurende of opleverende eigenaren. Deze maatregelen kunnen resulteren in een boete die kan oplopen tot maximaal € 405 voor woningen en tot € 20.250 voor utiliteitsgebouwen.

Nieuwe regels energielabel

Juridische organisatiestructuren voor aardgasvrije wijken     

Ontwikkel aardgasvrije wijken met PAW-subsidie, juridische structuur en financiering. Leer over Warmte B.V. en governance met praktische inzichten

Het appartementsrecht

Met een wijziging dat een appartementsrecht ook recht kan geven op een duurzame technische voorziening, waarbij onder zo’n voorziening een technische installatie en/of een zelfstandig identificeerbaar of individualiseerbaar duurzaam bestanddeel dient te worden verstaan, brengen we een geheel nieuwe dimensie aan in de wettelijke regeling van het appartementsrecht.

Verduurzaming van kleine appartementengebouwen

In Nederland staan rond de negen miljoen gebouwen, waaronder rond acht miljoen woningen. Alleen al de verwarming van deze gebouwen is verantwoordelijk voor 13% van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Een vraag over Nieuwe regels energielabel?

Stel direct uw vraag.