6 oktober , 2015

3 minuten

Wat heb ik te maken met de warmtewet?

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte afneemt van een warmtenet (stadsverwarming of blokverwarming of een warmte-koude opslaginstallatie), met een maximale aansluiting van 100 Kilowatt. Aangezien een huishouden vaak een aansluiting van 35 Kilowatt kent, valt een gemiddeld huishouden en kleinbedrijf onder de Warmtewet.

Indien uw huis is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een concurrerende leverancier. Dit heeft te maken met de warmtenetten die de warmte naar uw huis brengen. Deze netten zijn onderling niet met elkaar verbonden zoals electriciteits/ of gasnetwerken, aangezien de warmte die deze netten vervoeren veelal van een specifieke bron komen.  Bij electriciteits- en gasnetwerken kan een willekeurige leverancier via het netwerk iedere gebruiker beleveren. Als afnemer kunt u dus kiezen voor een voor u gunstige leverancier. De warmte wordt echter door één partij geleverd rechtstreeks vanaf de bron, de afnemer kan daar in geen keuze maken en is er geen concurrentie op het netwerk. De leverancier is veelal eigenaar van een eventuele installatie en het netwerk en daarmee monopolist. Om die reden vond de regering het wenselijk dat afnemers van deze warmte beschermd zouden worden.

Deze bescherming is opgenomen in de Warmtewet. 

Maar waar bestaat deze bescherming precies uit:

  1. Er gelden maximumtarieven voor warmte. De leverancier mag niet meer rekenen dan deze maximumtarieven.
  2. Wanneer bestaat er recht op compensatie bij een storing
  3. Wat moet er in de schriftelijke overeenkomst tussen u en de leverancier staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en individuele meters
  4. Uw rechten en plichten bij het meten van het warmtegebruik.

De maximumprijs die op grond van de Warmtewet betaald mag worden wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. Deze prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. U betaald dus nooit meer dan wanneer u gas gebruikt ter verwarming van uw woning, dit wordt ook wel het “niet meer dan anders”principe genoemd. De Autoriteit Consument & Markt treedt eveneens als toezichthouder op om er voor te zorgen dat leveranciers de Warmtewet naleven.

Op grond van de Warmtewet is het verboden om warmte te leveren zonder vergunning. De Warmtewet onderscheidt twee soorten leveranciers, te weten de vergunningsplichtige leverancier en de leverancier die niet vergunningplichtig is. De vergunningsplicht is bedoeld voor veelal grote leveranciers als Eneco en Essent. Een leverancier is niet vergunningsplichtig indien er sprake is van een leverancier die warmte levert aan ten hoogste 10 gebruikers, jaarlijks niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoule (ongeveer 79.000 aansluitingen van 35 kW) of verhuurder of eigenaar is van het gebouw ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd. De verhuurder of eigenaar levert in dat geval de warmte zelf door aan de huurders of mede-eigenaars in het gebouw. Zij zijn vrijgesteld van een vergunningsplicht.

De jaarafrekening die u ontvangt moet verschillende kostenposten melden. De kosten bij een blokverwarming in uw privéruimte in een appartementencomplex moeten bijvoorbeeld gespecificeerd worden,  zodat u precies kunt zien welke kosten u betaalt voor het verwarmen van uw woning.

Indien u in een gebouw woont met een VvE die een eigen warmtenet kent dan is de VvE voor de Warmtewet de warmteleverancier. De VvE is dan degene die zich aan de regels van de Warmtewet moet houden .

De Warmtewet zal geëvalueerd en herzien gaan worden. Dit heeft de minister in een brief van 2 april 2015 aangegeven. Bij de herziening zal in ieder geval worden gepoogd om de VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet. Een punt van aandacht zal daarbij zijn dat de Warmtewet slechts regelingen kent voor warmte, terwijl WKO-installaties ook gericht zijn op de verwerking van koude. De evaluatie zal naar verwachting begin 2016 afgerond zijn.

Wat heb ik te maken met de warmtewet?

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over Wat heb ik te maken met de warmtewet??

Stel direct uw vraag.